Objectius

L’objectiu d’aquesta comissió és treballar i col·laborar amb l’escola per aconseguir una educació inclusiva de qualitat, entenent aquesta com la capacitat de potenciar i valorar la diversitat (comprenent i protegint les particularitats), promoure el respecte i el dret a ser diferent, la qual cosa implica aprendre a viure amb els altres, i garantir la participació de tots i totes, en els processos educatius. Fent explícit així els drets de tots els infants i de les seves famílies.

Suport a la comunitat

– Dur a terme mecanismes per conèixer les opinions i les propostes de les famílies sobre la convivència entre diferents capacitats i maneres de ser que conviuen a l’escola.

– Fer reunions periòdiques per donar suport a les famílies que ho sol·licitin, oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir demandes i expectatives.

– Informar i assessorar sobre temes d’interès social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzats, centres de teràpies, etc. A través de l’experiència pròpia i de les informacions públiques per tal de facilitar la dinàmica de tràmits.

– Enfortir el clima inclusiu davant les famílies amb xerrades, cinefòrums i altres activitats.

Sinergia amb l'escola

– Detectar problemàtiques en l’entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per intentar resoldre-les. Generar idees i suggeriments per a la millora contínua.

– Recolzar a l’escola en l’adaptació o creació de materials i espais físics al centre que responguin a les diverses necessitats d’estimulació, relaxació, motivació, etc. Repensar aules, pati, menjador, extraescolars…

– Liderar la cerca de recursos administratius, econòmics o subvencions per a donar suport als diferents projectes de l’escola per tal què tots els infants amb necessitats educatives especials tinguin les mateixes oportunitats en horari lectiu i no lectiu.

– Generar i donar suport a processos de formació especialitzada de l’equip docent en les estratègies educatives amb els alumnes de necessitats educatives especials.

Sinergia amb l'AMPA

– Pensar alternatives inclusives per a les les activitats més representatives de l’escola, esdeveniments com la Festa Major, el concert de Nadal, la rua de carnaval, la setmana de Sant Jordi, el cros o la festa de final de curs.

– Organitzar tallers i xerrades de professionals externs especialitzats dins l’àmbit de la diversitat funcional per a famílies i professionals de l’escola.

– Organitzar activitats per a recaptar fons.

Potenciar el canvi de mirada

Visibilitzar i fomentar la inclusió a tots els nivells de la comunitat educativa del Baltà.